Poltica de privacidad

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

EUSKO JAURLARITZA (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza), tratatzen ditugun datu pertsonalez arduratzen gara, bai eta datu pertsonalak babestearen arloan indarrean dagoen araudia zehatz-mehatz betetzeaz ere; besteak beste, 2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, eta 95/46/EE Zuzentaraua eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa, indargabetzen dituena.

Horren arabera, EUSKO JAURLARITZA (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza) egiten ditugun datu pertsonalen tratamenduei buruzko gai hauen berri ematen dugu:

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?

 

Empresa: EUSKO JAURLARITZA (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza)
Forma jurídica: Organismo Público Autonómico
Izen Abizenak: Joseba Lozano Santos
Identifikazioa: S4833001C

Posta helbidea: Donostia kalea, 1
01010 de Vitoria-Gasteiz (Araba)
Posta elektronikoa: hps-sailburuordetza@euskadi.eus

Telefonoa: 945019456

Principios relativos al tratamiento

Bertan egiten den datu pertsonalen tratamenduan, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoak eta 95/46/EE Zuzentaraua (aurrerantzean, DBEO) indargabetzen duenak, eskatzen dituen printzipioak errespetatzen dira:

 • Zilegitasun-, leialtasun- eta gardentasun-printzipioa: jasotzen ditugun datuak modu zilegian, leialean eta gardenean tratatzen dira, interesdunen aldez aurreko baimenarekin, beharrezkoa denean, edo, hala badagokio, interesduna alderdi den kontratu bat gauzatzeko edo interesdunak eskatuta kontratu-aurreko neurriak aplikatzeko, edo tratamendua beharrezkoa denean legezko betebehar aplikagarri bat betetzeko edo erantzuleak edo hirugarren batek jazarritako interes legitimoak betetzeko, betiere interes horien gainetik ez badaude interesdunaren oinarrizko interesak, eskubideak eta askatuak, datu pertsonalak babestea eskatzen dutenak, bereziki interesduna haurra denean.
 • Helburua mugatzeko printzipioa: tratatzen ditugun datu pertsonalak “Zertarako erabiltzen ditugu zure datu pertsonalak?” atalean adierazitako helburuetarako erabiltzen dira.
 • Datuak minimizatzeko printzipioa: printzipio horren arabera, erabiltzaileengandik jasotzen ditugun datu pertsonal bakarrak behar-beharrezkoak dira kontratu-harremana kudeatzeko, newsletterrerako harpidetzak kudeatzeko, erabiltzaileek egiten dizkiguten kontsultei eta/edo eskaerei erantzun ahal izateko edo egiten ditugun hautaketa-prozesuetan duten parte-hartzea kudeatzeko.
 • Zehaztasun-printzipioa: biltzen ditugun datu pertsonalak zehatz-mehatz gordeko dira, eta, behar izanez gero, eguneratuta. Horretarako, datu pertsonalen aldaketaren bat gertatzen bada, erabiltzaileak horren berri eman beharko digu, dagokion eguneratzea egin ahal izateko.
 • Kontserbazio-epea mugatzeko printzipioa: tratatzen ditugun datu pertsonalak atal honetan adierazitako epeetan gordeko dira: Zenbat denboran gordeko ditugu zure datu pertsonalak?
 • Osotasun- eta konfidentzialtasun-printzipioa: printzipio hori errespetatzeko, datu pertsonalak behar bezalako segurtasuna bermatzeko moduan tratatuko dira, baimenik gabeko edo legez kontrako tratamenduaren aurkako babesa barne, baita haien galera, suntsiketa edo ustekabeko kaltearen aurkako babesa ere; horretarako, neurri tekniko eta antolaketa-neurri egokiak aplikatuko dira.

¿Qué categorías de datos personales tratamos?

Hona hemen webgune honen bidez tratatzen ditugun datuen kategoriak:

 • Harremanetarako formularioaren bidez bildutako datuak: izen-abizenak, enpresa, helbide elektronikoa, telefonoa, erabiltzaileak bidalitako kontsulta edo mezua eta, hala badagokio, erantsitako curriculum vitaea.
 • Newsletterrerako harpidetza-formularioaren bidez bildutako datuak: izena, posta elektronikoa.

Eskatzen diren datu pertsonal guztiak nahitaezkoak dira, eta, beraz, erabiltzaileak ez badu datu horietakoren bat ematen, ezin izango diogu zure kontsultari edo eskaerari erantzun, edo langileak hautatzeko egiten ditugun prozesuetan sartu, eta, beraz, ezin izango dugu dagokion formularioari lotutako helburua bete.

Bestalde, cookieen bidez, erabiltzaileek webgunearen erabilerari, bisitatutako orriei, jatorriari, kokapen geografikoari eta IP helbideei buruzko informazioa biltzen da, baina informazio hori modu agregatuan bilduko da, hau da, erabiltzaileak identifikatu gabe. Cookien politikan erabiltzen diren cookieei buruzko informazioa kontsulta dezakezu.

¿Con qué finalidad utilizamos sus datos personales?

Bezeroen datuak: bezeroarekiko kontratu-harremana eta eskatzen dituzten zerbitzuak behar bezala mantentzeko, garatzeko, betetzeko eta kontrolatzeko.

Era berean, identifikazio- eta harreman-datuak erabiliko ditugu gogobetetze-inkestak egiteko eta, bitarteko elektronikoen bidez edo ez, gure enpresaren eskaintzei, jarduerei, produktuei eta zerbitzuei buruzko albisteak eta merkataritza-informazioa bidaltzeko.

Hornitzaileen datuak: gure hornitzaileekiko eta ematen dizkiguten zerbitzuekiko kontratu-harremana behar bezala mantendu, garatu, bete eta kontrolatzeko.

Langileen datuak: gure langileekiko kontratu-harremana mantentzeko, garatzeko, betetzeko eta kontrolatzeko, bai eta lanaren, Gizarte Segurantzaren eta Laneko Arriskuen Prebentzioaren arloan indarrean dagoen araudia betetzeko ere.

Hautagaien datuak: egiten ditugun langileen hautaketa-prozesuetan interesdunen parte-hartzea kudeatzeko.

Harpidedunen datuak newsletterretara: zure datu pertsonalak erabiltzen ditugu gure newsletterrerako harpidetza kudeatzeko, eta, beraz, posta elektronikoz, gure enpresari, produktuei, zerbitzuei, albisteei, eskaintzei edo sustapenei buruzko newsletter edo buletin informatiboak bidaltzeko.

Harremanetarako formularioaren bidez bildutako datuak: erabiltzaileen datu pertsonalak erabiliko ditugu formulario honen bidez egiten dituzten kontsultak edo eskaerak kudeatzeko eta erantzuteko, edo, bestela, curriculum vitaea eransten badigute, egiten ditugun langileen hautaketa-prozesuetan duten parte-hartzea kudeatzeko.

Era berean, formularioaren ondoan horretarako prestatutako laukitxoa markatuz baimena ematen badute, zure identifikazio eta harremanetarako datu pertsonalak erabiliko ditugu gure enpresari, produktuei, zerbitzuei, albisteei, eskaintzei edo sustapenei buruzko informazio buletinak edo newsletter-ak posta elektronikoz bidaltzeko.

Azaldutako guztiari kalterik egin gabe, bezeroei, newsletterraren harpidedunei eta horretarako baimena ematen duten harremanetarako formularioaren erabiltzaileei ematen zaien merkataritza-informazioari dagokionez, jakinarazten da The Rocket Science Group Llc-ek garatutako MailChimp plataforma erabiltzen dugula, modu eraginkorragoan, dinamikoagoan eta operatiboagoan kudeatzeko eta posta elektronikoz bidaltzen ditugun merkataritza-komunikazioak hobeto kontrolatu ahal izateko. Plataforma horren bidez, aipatutako zerbitzua ematen duenak hartzaileen jardueraren jarraipena egiteko gailuak instalatzen ditu, mezuen irekiera eta postetako esteken pultsazioa kontrolatzeko eta bildutako informazioarekin kanpainen jarraipen-txostenak egin ahal izateko.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?

Bezeroen datuak: datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa da datu horiek beharrezkoak direla parte diren kontratua gauzatzeko.

Gogobetetze-inkestei eta merkataritza-informazioaren bidalketari dagokienez, tratamendu hori legitimatzen duen oinarri juridikoa da beharrezkoa dela EUSKO JAURLARITZA (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza)k jazarritako interes legitimoak betetzeko, DBEOren 6.1.f) artikuluak aurreikusten duenaren arabera, DPEEren 195/2017 txostenean xedatutakoa oinarri hartuta. Hori guztia bezeroek informazio komertzial hori bidaltzeari aurka egiteko duten aukerari kalterik egin gabe, horretarako gaitu dugun sistemaren bidez jasotzen duten komunikazio bakoitzean egin ahal izango dute.
Hornitzaileen datuak: datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa da datu horiek beharrezkoak direla parte diren kontratua gauzatzeko.

Langileen datuak: datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa da hori beharrezkoa dela parte diren lan-kontratua gauzatzeko.

Hautagaien datuak: interesdunak eskatuta, datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa beharrezkoa da kontratu aurreko neurriak aplikatzeko.

Harpidedunen newsletter datuak: zure datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa gure newsletter harpidetzean emandako baimena da eta, beraz, tratamendu horren beharra zure harpidetzari erantzuteko. Alde horretatik, jakinarazten da baimena edozein unetan kentzeko eskubidea dutela, eta horrek ez diola eragingo kendu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunari.

Harremanetarako formularioaren bidez bildutako datuak: interesdunek formularioa betetzean ematen dizkiguten datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa kontsulta edo eskaera egitean sortzen den harreman juridikoa gauzatzeko duten beharra da.

Curriculum vitae-a eransten badigute, bertan jasotako datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa kontratu aurreko neurriak aplikatzeko duen beharra da, zuk hala eskatuta.

Bestalde, merkataritza-informazioa bidaltzeko datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa, hala badagokio, formularioaren ondoan horretarako prestatutako laukitxoa markatuta ematen duten baimena da.

¿Cómo hemos obtenidos sus datos personales?

EUSKO JAURLARITZA (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza)n tratatzen ditugun datu pertsonal guztiak interesdunek berek edo haien legezko ordezkariek ematen dizkigute. Webgune honen bidez biltzen ditugun datu pertsonalak gaitutako formularioen bidez edo gurekin harremanetan jartzeko gaitutako helbide elektronikoaren bidez jaso ditugu.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos personales?

Bezeroen, hornitzaileen eta enplegatuen datu pertsonalak, hala badagokio, zerga-administrazioari jakinaraziko zaizkio, lege- eta zerga-betebeharrak bete ditzan, bai eta finantza-erakundeari ere, EUSKO JAURLARITZA (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza)k kobrantzak (bezeroen kasuan) eta ordainketak (hornitzaileen eta enplegatuen kasuan) kudeatzearen bidez.

Gainerako tratamenduetan, datuak ez zaizkie hirugarrenei jakinaraziko, legezko betebeharrak betetzeko beharrezkoa denean izan ezik.

Hala ere, beste gai batzuetarako hirugarrenen zerbitzuak erabiltzen ditugu, tratamenduaren eragile gisa jarduten dutenak, eta haiekin sinatu dugu datuen tratamendurako dagokion kontratua, DBEOren 28.3 artikuluan xedatutakoaren arabera.

Transferencias internacionales de datos

Europar Batasunetik eta Europako Esparru Ekonomikotik kanpo dauden hirugarrenen hainbat zerbitzu erabiltzen ditugu. Honako hauek dira:

 • Google Llc: zenbait gaitarako, hala nola posta elektronikoko sistemarako eta informazioaren kudeaketarako.
 • Dropbox, Inc.: informazioa kudeatzeko gai batzuetarako.
 • The Rocket Science Group Llc. (Mailchimp): modu eraginkorragoan, dinamikoagoan eta operatiboagoan kudeatzeko eta posta elektronikoz bidaltzen ditugun komunikazio komertzialak hobeto kontrolatu ahal izateko.

Enpresa horiek tratamenduaren arduradun gisa jarduten dute, eta, Europar Batasunetik eta Europako Esparru Ekonomikotik kanpo egon arren, haien erabilera dakarten datuen nazioarteko transferentziek Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 46.2 c) artikuluan jasotako berme egokiak dituzte (Europako Batzordeak onartutako kontratu-klausula tipoak).

Googleren pribatutasun-politika

Dropboxen pribatutasun-politika

Mailchimpen pribatutasun-politika

Erabiltzaileak WhatsApp Business bidez harremanetan jartzeko sistema bat gaituta daukagu. Aplikazio honen titularra WhatsApp, Llc da, baina Europar Batasuneko herritarrentzat WhatsApp Ireland Limited da. Enpresa hori, zerbitzu horri dagokionez, tratamenduaren eragile gisa aritzen da, baina baliteke datuak bere enpresa-taldearen artean komunikatzea. Horrek esan nahi du datuen nazioarteko transferentziak gerta daitezkeela, enpresa hartzaileak Europar Batasunetik eta Europako Esparru Ekonomikotik kanpo daudelako. Hala eta guztiz ere, datuen nazioarteko transferentziak Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 46.2 c) artikuluan (Europako Batzordeak onartutako kontratu-klausula tipoak) eta lege-testu beraren 46.2 b) artikuluan (arau korporatibo lotesleak) jasotako berme egokiak ditu.

WhatsAppeko pribatutasun-politika.

WhatsApp Business-eko datu-transferentziari buruzko eranskina

¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?

Bezeroen, hornitzaileen eta enplegatuen datuak: datu pertsonalak dagokion kontratu-harremana indarrean dagoen bitartean gordeko dira, eta, harreman hori amaitutakoan, aplikatu beharreko lege-xedapenek ezarritako erantzukizunen preskripzio-epeetan.

Hala ere, gogobetetze-inkestak egiteko eta newsletter edo merkataritza-informazioa bidaltzeko erabiltzen ditugun bezeroen identifikazio- eta kontaktu-datuak gorde egingo ditugu jasotzen jarraitzeari uko egiten diotela adierazi arte. Nolanahi ere, merkataritza-informazio hori bidaltzeari uko egin ahal izango diote, eta horretarako gaitutako sistemaren bidez jasotzen duten komunikazio bakoitzean egin ahal izango dute hori.

Hautagaien datuak: hautagaien datu pertsonalak gehienez bi urtez gordeko dira.

Newsletterrentzako harpidedunen datuak: haien datu pertsonalak gordeko ditugu, hala badagokio, emandako baimena ezeztatzen duten arte. Hori edozein unetan egin ahal izango dute, eta bidaltzen diegun komunikazio komertzial bakoitzean, non sistema erraz eta doakoa izango duten jasotzen jarraitzeari uko egiten diotela adierazteko.

Harremanetarako formularioaren bidez bildutako datuak: erabiltzaileek formularioa betetzean ematen dizkiguten datu pertsonalak soilik gordeko dira egiten dizkiguten kontsultak edo eskaerak kudeatzen diren bitartean, eta, horrela, tramitazioa amaitutakoan, ezabatu egingo dira.

Curriculum vitaea eransten badigute, gehienez ere bi urtez gordeko ditugu, eta, ondoren, ezabatu egingo ditugu.

Merkataritza-informazioa bidaltzeari dagokionez, zure datu pertsonalak gordeko ditugu, hala badagokio, emandako baimena ezeztatu arte. Hori edozein unetan eta bidaltzen dizuegun merkataritza-komunikazio bakoitzean egin ahal izango duzue, eta sistema erraz eta doakoa izango duzue jasotzen jarraitzeari uko egiten diozuela adierazteko.

Sare sozialetako gure profilen erabiltzaileen datuak: gure jarraitzaileen datu pertsonalak sare sozialen bidez gordetzeko epeak sare sozial bakoitzaren politiken araberakoak dira, nahiz eta guk jarraitu arte bakarrik tratatuko ditugun.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?

 • Zure datu pertsonaletarako sarbidea eskatzeko eskubidea: tratamenduaren zilegitasuna ezagutzeko eta egiaztatzeko, edozein unetan eskatu ahal izango diguzu EUSKO JAURLARITZA (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza)k zure datu pertsonalak tratatzen ari den baieztatzeko, eta, kasu horretan, besteak beste, honako hauen berri emango dizugu: zein datu tratatzen ari garen, zertarako, datuen jatorria, datuak gordetzeko aurreikusitako epea eta, hala badagokio, hartzaileak edo hartzaile-kategoriak.
 • Datuak zuzentzeko eskatzeko eskubidea: datu pertsonalak zuzentzeko eska diezagukezu, baldin eta okerrak badira edo osatu gabeak badira, adierazpen gehigarri baten bidez barne. Kasu horretan, zer daturi buruz ari den eta zer zuzenketa egin behar den adierazi beharko du eskabidean, eta, hala badagokio, tratatu beharreko datuak okerrak edo osatugabeak direla egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko du.
 • Ezabatzeko eskatzeko eskubidea (ahazteko eskubidea): zure datu pertsonalak ezabatzeko eta tratatzeari uzteko eska diezagukezu, baldin eta ez badira beharrezkoak jaso edo beste era batera tratatu ziren helburuetarako, zure adostasuna kentzeko, legez kontra tratatu badira edo legezko betebehar bat betetzeko ezabatu behar badira.
 • Datu pertsonalen tratamendua mugatzea eskatzeko eskubidea: kasu honetan, EUSKO JAURLARITZA (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza)k erreklamazioak formulatzeko, erabiltzeko edo defendatzeko bakarrik gordeko ditu bere datu pertsonalak, edo beste pertsona fisiko edo juridiko baten eskubideak babesteko edo interes publiko garrantzitsuko arrazoiengatik.
 • Zure datu pertsonalen eramangarritasunerako eskubidea: zure datu pertsonalak zuri edo zuk adierazitako beste arduradun bati emateko eska diezagukezu, erabilera arrunteko eta irakurketa mekanikoko formatu egituratu batean.
 • Tratamenduaren aurka egiteko eskubidea: EUSKO JAURLARITZA (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza)k zure datu pertsonalak tratatzeari utziko dio zuk adierazitako moduan, salbu eta horiek tratatzen jarraitu behar badugu premiazko arrazoi legitimoengatik edo balizko erreklamazioak formulatzeko, erabiltzeko edo defendatzeko.

Seguridad

DBEOren 32. artikuluan xedatutakoaren arabera, EUSKO JAURLARITZA (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza)k arriskuari egokitutako segurtasun-maila bermatzeko neurri tekniko eta antolaketa-neurri egokiak hartu ditu.

Segurtasun-mailaren egokitasuna ebaluatzeko, bereziki kontuan hartu dira datuen tratamenduak dituen arriskuak, bereziki, transmititutako, gordetako edo beste modu batean tratatutako datu pertsonalak ustekabean edo legez kontra suntsitzearen, galtzearen edo aldatzearen ondorioz, edo datu horietara baimenik gabe komunikatzearen edo sartzearen ondorioz.

Deber de secreto

EUSKO JAURLARITZA (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza)k neurriak hartu ditu bere agintaritzapean jarduten duen eta erabiltzaileek ematen dizkiguten datu pertsonaletara sarbidea duen edozein pertsonak enpresaren jarraibideei jarraituz soilik tratatu ahal izango dituela bermatzeko, eta, gainera, horien gaineko sekretu profesionala gorde beharko du, iraupen mugagabea izango duena.

Horretarako, gure langileek konfidentzialtasun-dokumentu bat sinatu dute, eta isilpean gorde behar dituzte enpresarekin duten lan-harremana dela-eta tratatzen dituzten informazio eta datu pertsonalak.

Uso de la web por menores de edad

Erabiltzaileei eskatzen diegu irakur ditzatela gure webguneko “Lege-oharra” n argitaratu ditugun adingabeek webgunea erabiltzeko politikak.

Redes sociales

Profilak sare sozialetan: EUSKO JAURLARITZA (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza)k profilak ditu gaur egun dauden sare sozial nagusietako batzuetan, eta, beraz, gure jarraitzaileen, egiten ditugun argitalpenetan agertzen diren pertsonen (argazkiak, adibidez) eta mezu pribatuak bidaltzen dizkiguten pertsonen datu pertsonalak tratatu ahal izango dira.

Datuen tratamendua eta helburua: EUSKO JAURLARITZA (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza)k egingo dituen datu-tratamenduak sare sozial bakoitzaren politika eta funtzionaltasunetara mugatuta eta baldintzatuta daude.
Erabiltzaile batek sare sozial batean gure jarraitzaile egiten denean, baimena ematen du bere datu pertsonalak dagokion sare sozialaren eremuan soilik erabiltzeko, gure orrialdearen edo profilaren kudeaketarako eta gure jarraitzaileekin txat, mezu edo beste komunikabide batzuen bidez bi norabideetan mantentzen ditugun komunikazioetarako, Sare Sozialak gaur egun eta etorkizunean ahalbidetzen duena. Horrek esan nahi du iruzkinean agertzen den zure profileko informaziora sarbidea izango dugula, adibidez eta izaera mugatzailerik gabe, zure erabiltzaile-izenera, irudira (erabiltzaileak bere profilean argazki bat jarri badu), eta egindako iruzkinetara.

Era berean, jakinarazi nahi dugu, erabiltzaile bat gure jarraitzaile egiten denean, argitaratzen ditugun albisteak bere horman ere agertu ahal izango direla, eta, gure horman iruzkinak egiten baditu, gainerako jarraitzaileek haren iruzkina, profilaren izena eta, hala badagokio, bertan duen argazkia ikusteko aukera izango dutela. Nolanahi ere, erabiltzailearen erantzukizuna da sare soziala erabiltzea.

Erabiltzaileen datu pertsonalak ez ditugu erabiliko aurreko paragrafoetan adierazitakoez bestelako helburuetarako, ezta informazioa sare sozialaz bestelako ingurune batetik bidaltzeko ere.

Interesdunak baimena ematen ez badu edo egiten digun eskaeraren bati erantzuteko eskatzen ez badigu, ez ditugu bere datu pertsonalak sare sozialaren ingurunetik aterako.
Datuak babesteko eskubideak: datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko edo ezabatzeko, tratamendua mugatzeko, aurka egiteko eta eramateko eskubideei dagokienez, sare sozial bakoitzak horretarako ematen dituen aukeren arabera baino ezin dugu jardun. EUSKO JAURLARITZA (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza).k ahal duen laguntza guztia emango dio interesatuari eskubide horiek baliatu ahal izan ditzan.

Nolanahi ere, gure jarraitzaileren batek edozein unetan eman ahal izango dio baja gure orriari edo profilari, bere datu pertsonaletara sartzeko aukerarik izan gabe. Hala ere, sare sozialak gure horman aldez aurretik egindako iruzkinak gorde ahal izango ditu.
Nolanahi ere, erabiltzailearen erantzukizuna da sare soziala erabiltzea, eta, beraz, EUSKO JAURLARITZA (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza)k ez du inolako erantzukizunik bere gain hartzen.

Cookies

Cookieak testu-fitxategi txikiak dira, disko gogorrean edo webgune jakin batzuetako orrietara sartzen den edo horiek bisitatzen dituen ordenagailuaren memorian gordetzen direnak. Horrela, erabiltzailearen lehentasunak ezagutu ahal izango dira berriro konektatzean. Erabiltzailearen disko gogorrean gordetako cookieek ezin dituzte bertan dauden datuak irakurri, ezin dute informazio pertsonalera sartu, ezta beste hornitzaile batzuek sortutako cookieak irakurri ere.

Ikusi webgune honetan erabilitako cookieei buruzko informazioa “Cookien politika” atalean.

Testuaren data: 202eko otsailaren 17a